Back to site

049 To Theo van Gogh. Paris, Friday, 17 September 1875.

metadata
No. 049 (Brieven 1990 048, Complete Letters 38)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Paris, Friday, 17 September 1875

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b49 a V/1962

Date
Letter headed: ‘Parijs 17 Sept. 1875.’

Arrangement
In previous editions of the letters (De brieven 1990), this letter contains five lines of text that were written on a loose scrap of paper. See RM6.

original text
 1r:1
Parijs 17 Sept. 1875.

Waarde Theo,
Gevoel, zelfs fijn gevoel, voor de schoonheden in de natuur is niet hetzelfde als godsdienstig gevoel; hoewel ik geloof dat deze twee na met elkaar in verband staan. Hetzelfde is het geval met het gevoel voor kunst. Geef U ook daaraan niet al te veel over.1
Behoud vooral ook liefde voor de zaak & voor uw werk, & achting voor den Hr. Tersteeg, gij zult later, beter dan nu, zien dat hij die verdient. Gij hoeft dit echter niet te overdrijven.
Bijna iedereen heeft gevoel voor de natuur, de een meer de ander minder, maar weinigen zijn er die voelen: God is een geest en die Hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid.─2 Pa is een van die weinigen, Moe ook, ik geloof Oom Vt ook.─
Gij weet dat er staat “De wereld gaat voorbij en al hare heerlijkheid”,3 en dat er daarentegen ook gesproken wordt van “een deel dat niet zal weggenomen worden”,4 van “een bron van levend water springende tot in het eeuwige leven”.5 Laat ons ook bidden dat wij rijk mogen worden in God.─6 Denk echter niet te diep over deze dingen, die U van zelf hoe langer hoe duidelijker zullen worden  1v:2 en doe maar wat ik U heb aangeraden. Laat ons voor ons deel in het leven vragen te worden, armen in Gods koninkrijk,7 Gods dientstknechten.8 Dat zijn wij echter nog niet, want dikwijls zijn er balken in ons oog9 die wij zelf niet kennen; laat ons er om vragen dat ons oog eenvoudig10 moge worden, want dan zullen wij geheel eenvoudig zijn.─
Groete bij Roos & als er iemand naar mij mocht vragen, en geloof mij steeds

Uw liefh. broeder
Vincent

translation
 1r:1
Paris, 17 Sept. 1875.

My dear Theo,
Feeling, even a fine feeling, for the beauties of nature isn’t the same as religious feeling, although I believe that the two are closely connected. The same is true of a feeling for art. Don’t give in to that too much either.1
Hold fast especially to your love for the firm and for your work and to respect for Mr Tersteeg. Later on you’ll see, better than now, that he deserves it. You don’t have to take it to extremes, though.
Nearly everyone has a feeling for nature, some more than others, but there are few who feel that God is a spirit, and they that worship Him must worship him in spirit and in truth.2 Pa is one of the few, Ma too, and also Uncle Vincent, I believe.
You know that it is written ‘The world passeth away and all its glory’,3 and that on the other hand there are also the words ‘that part which shall not be taken away’,4 about ‘a well of living water springing up into everlasting life’.5 Let us also pray that we may become rich in God.6 But don’t think too deeply about these things, which will become clearer to you of themselves with time  1v:2 , and just do what I’ve advised you to do. Let us ask for our part in life that we may become the poor in the kingdom of God,7 God’s servants.8 We haven’t achieved this yet, however, for often there are beams in our eye9 of which we ourselves are unaware; let us ask that our eye may become single,10 for then we shall be completely single.
My regards to the Rooses and if anyone should ask after me, and believe me ever,

Your loving brother
Vincent
notes
1. Van Gogh later added ‘Hetzelfde... over’ (The same... either).
2. John 4:24.
3. 1 John 2:17. Where Van Gogh wrote ‘heerlijkheid’ (glory), the Bible has ‘en haar begeerlijkheid’ (and the lust thereof).
4. Luke 10:42.
5. John 4:14.
6. Luke 12:21.
7. Cf. Matt. 5:3 and Luke 6:20.
8. Biblical.
9. Cf. Matt. 7:3-5 and Luke 6:41-42.
10. Cf. Matt. 6:22 and Luke 11:34.