Back to site

046 To Theo van Gogh. Paris, on or about Thursday, 9 September 1875.

metadata
No. 046 (Brieven 1990 045, Complete Letters 36a)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Paris, on or about Thursday, 9 September 1875

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b46 V/1962

Date
The letter is written on Theo’s letter of 7 September (letter 45), and one may assume that Vincent reacted almost immediately, which is why we have dated the letter on or about Thursday, 9 September.

Ongoing topic
Death of Weehuizen (42)

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Gij hadt niet verwacht dezen brief terug te krijgen1 niet waar.─
Neen jongen, dien weg moet het niet op.─
Het overlijden van Weehuizen is zeker treurig, maar treurig op eene andere manier dan gij zegt.
Houdt Uwe oogen open & tracht sterk & flink te worden.─ Zou dat boek van Michelet2 wel voor hem bestemd zijn geweest?
Ik zou U wel iets willen voorstellen Theo, dat U misschien zal verwonderen:
Lees niet meer in Michelet & in geen een ander boek (behalve in den bijbel) tot wij elkaar weer gezien hebben met Kersmis & doe wat ik U gezegd heb, ga s’avonds dikwijls uit bij v. Stockum, Borchers &c. Ik geloof gij daar geen spijt van zult hebben, gij zult U veel vrijer gevoelen zoodra gij dit regime begint.
Wees voorzichtig met het woord dat ik in Uw brief onderstreept heb.3
Er is stille weemoed, ja zeker, Goddank, maar ik weet niet of wij die al mogen hebben, gij ziet ik zeg wij, ik evenmin als gij.─
Pa schreef mij laatst “Weemoed doet geen pijn, maar doet ons de dingen met een heiliger oog bezien”. Dat is de echte “stille weemoed”, het fijne goud,4 maar zoover zijn wij nog niet, nog lang niet.─ Laat ons hopen & bidden dat wij zoover mogen komen & geloof mij steeds

Uw liefh. broeder
Vincent

Ik ben reeds een klein eindje verder dan gij & zie nu reeds, helaas, dat het woord “La jeunesse & l’adolescence ne sont que vanité”5 bijna geheel waar is.─ Houdt U dus ferm kerel, hartelijk druk ik U de hand.

translation
 1r:1
My dear Theo,
You hadn’t expected to get this letter back again,1 had you?
No, old boy, this isn’t the path to follow.
The death of Weehuizen is certainly sad, but sad in a different way than you say.
Keep your eyes open and try to become strong and resolute. Was that book by Michelet2 really meant for him?
Actually, I’d like to suggest something to you, Theo, which will perhaps amaze you:
Read no more Michelet or any other book (except the Bible) until we’ve seen each other again at Christmas, and do what I told you, go often in the evenings to the Van Stockums, Borchers &c. I believe you won’t regret it, you’ll feel much freer as soon as you’ve started this regimen. Be careful with the words I underlined in your letter.3
There is quiet melancholy, certainly, thank God, but I don’t know if we’re allowed to feel it yet, you see I say we, I no more than you.
Pa wrote to me recently ‘Melancholy does not hurt, but makes us see things with a holier eye’. That is true ‘quiet melancholy’, fine gold,4 but we aren’t that far yet, not by a long way. Let us hope and pray that we may come so far and believe me ever

Your loving brother
Vincent

I’m already a little bit further than you and already see, alas, that the expression ‘childhood and youth are vanity’5 are almost completely true. So remain steadfast, old chap; I heartily shake your hand.
notes
1. See Date.
2. Jules Michelet, L’amour: see letter 26, n. 6.
3. Van Gogh underlined the words ‘stille weemoed’ (quiet melancholy) in Theo’s letter (l. 14).
4. Biblical; see, for example, Ps. 19:11 (in KJ Ps. 19:10) and Isa. 13:12.
5. Eccl. 11:10.