Back to site

043 To Egbert Borchers. Paris, Thursday, 2 September 1875.

metadata
No. 043 (Brieven 1990 043, Complete Letters -)
From: Vincent van Gogh
To: Egbert Borchers
Date: Paris, Thursday, 2 September 1875

Source status
Reproduction

Location
Private collection

Date
Letter headed: ‘Parijs 2 sept. 75’.

Additional
The address ‘Den Heer E.H. Borchers s’Hage’ written on the letter itself confirms that it was sent together with letter 42. Van Gogh probably assumed that Borchers’s second Christian name was Hubertus, which is more usual than Rubertus.

original text
 1r:1
Parijs 2 sept. 75

Waarde Borchers,
Dank voor Uw schrijven dat ik dezen morgen ontving & dat mij genoegen deed. Met Kersmis hoop ik naar Holland te komen & als ik kan, meteen naar den Haag & wij moeten zorgen wij elkaar dan niet misloopen.
Het doet mij genoegen gij nog steeds lust in lectuur hebt, dat is altijd goed, ten minste lectuur zooals die gij leest.─ Ik doe er ook nog al wat aan; een bediende in onze zaak1 die op ’t oogenblik met vacantie  1v:2 naar Holland is heeft mij juist beloofd een “Motley, Geschiedenis der 17 Provinciën”2 mede te brengen.
Zooals gij weet ben ik nu te Parijs, ik heb dus, sedert wij elkaar den laatsten dag dat ik in den Haag was zagen, nog al gezworven & ’t is mij of dat al heel wat meer dan 2 jaar geleden was.3
Hartelijk gegroet, groet ook Uwe Moeder & zusters4 voor mij & geloof mij

t. à v.
V.W. van Gogh

translation
 1r:1
Paris, 2 Sept. 1875

My dear Borchers,
Thanks for your letter, which I received this morning and which gave me pleasure. I hope to come to Holland at Christmas and, if I can, immediately to The Hague, and we must then make sure not to miss each other.
I’m glad that you still have a passion for reading, that’s always good, at least such books as you read. I still keep it up, too; an employee in our office1 who has gone on holiday  1v:2 to Holland has just promised to bring me a copy of ‘Motley, Geschiedenis der 17 provinciën’.2
As you know, I’m now in Paris; so I’ve wandered rather a lot since we saw each other on my last day in The Hague,3 and it seems to me that it was a great deal longer than 2 years ago.
Warm regards, give my regards to your Mother and sisters as well,4 and believe me

Ever yours,
V.W. van Gogh
notes
1. It is not known who this employee of Goupil at Paris was, though possibly it is the same person mentioned in letter 69, ll. 23-24.
2. De opkomst van de Nederlandsche Republiek. The Hague 1859, a translation of The rise of the Dutch Republic. A history. London 1856 by John Lothrop Motley.
3. Van Gogh had left The Hague on 10 May 1873 in connection with his transfer to London.
4. Regarding Borchers’s mother and his sister Boukje, see letter 42, n. 10.