Back to site

020 To Caroline and Willem van Stockum-Haanebeek. London, Tuesday, 3 March 1874.

metadata
No. 020 (Brieven 1990 020, Complete Letters 14a)
From: Vincent van Gogh
To: Willem van Stockum and Caroline van Stockum-Haanebeek
Date: London, Tuesday, 3 March 1874

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b35 V/1962

Date
Letter headed: ‘Londen 3 Maart 1874’.

original text
 1r:1
Londen 3 Maart 1874

Beste Carolien en Willem,
Van harte gelukgewenscht.─1
’t Zal je, denk ik, tegengevallen zijn niet eerder van mij gehoord te hebben, maar dat is ‘like me’ & je weet wel ik het goed meen. Nu moet je echter kwaad met goed vergelden,2 & mij dadelijk eens schrijven hoe ’t gaat.
Nu moet ik je eens iets nieuws vertellen; misschien komt onze Anna naar hier,3 je kunt denken hoe heerlijk ik dat zou vinden; maar ’t is haast te goed om te kunnen gebeuren. Enfin, we moeten maar afwachten. Als zij komt, dan zal ’t waarschijnlijk in Mei  1v:2 zijn; & misschien zou ’t wel geschikt kunnen worden dat ik haar kom halen.
Ik verlang er zoo naar haar wat meer te kennen dan ik nu doe, want eigentlijk hebben we in de laatste jaren maar heel weinig van elkaar gezien & kennen we elkaar maar half.
Het beste jelui toegewenscht, veel groeten aan allen in de Pooten4 & als de een of ander naar mij vraagt. Hebt ge de kennis met de familie Tersteeg aangehouden?5

Yours truly
Vincent

translation
 1r:1
London, 3 March 1874

Dear Caroline and Willem,
My hearty congratulations.1
I imagine you will have been disappointed not to have heard from me sooner, but that’s like me, and you surely know that I mean well. Now you must render good for evil,2 however, and write to me directly about how things are going.
Now I have a piece of news for you; our Anna will perhaps be coming here.3 You can imagine how wonderful that would be for me, but it’s almost too good to be true. Well, we’ll just have to wait and see. If she comes, it will probably be in May,  1v:2 and perhaps it could be arranged for me to come and fetch her.
I’d like so much to get to know her better than I do, for in the last few years we’ve actually seen very little of each other, and we only half know each other.
I wish you both the best, many regards to everyone in the Poten,4 and if someone or other asks after me. Have you kept up your acquaintance with the Tersteeg family?5

Yours truly,
Vincent
notes
1. On 17 February a daughter, Leonarda Catharina Adriana, had been born to Caroline and Willem van Stockum-Haanebeek.
2. Cf. Rom. 12:17 and 1 Pet. 3:9.
3. Van Gogh’s sister Anna was planning, after studying French, to go to England to work (FR b2689).
4. Lange Poten 10 in The Hague, Caroline’s parental home.
5. Van Gogh had previously encouraged Caroline and Willem van Stockum-Haanebeek to seek contact with the Tersteeg family. See letter 12.