1r:1
Londen 19 Nov. 1873

Waarde Theo,
Ik wil zorgen dat je spoedig na je aankomst te s’Hage1 wat van mij hoort.─ Ik ben verlangend om te hooren wat je eerste indruk van je nieuwe betrekking & woning2 is.─ k’Hoorde dat je zoo’n mooi souvenir van Mr. Schmidt gekregen hebt, dat bewijst wel, dat je het opperbest gemaakta hebt.3 Ik ben blij dat we nu beiden in dezelfde zaak zijn.─ In den laatsten tijd hebben we hier nog al schilderijen & teekeningen gehad & er flink van verkocht, maar toch zijn we er nog lang niet, het moet iets meer degelijks & blijvends & solide worden.─ Ik geloof er hier in Engeland nog heel  1v:2 veel te doen is, maar ’t zal niet op eens gaan & natuurlijk is het allereerst noodig dat we goede schijen &c. hebben & dat zal een toer zijn.─ Enfin, we moeten maar zien hoe het gaat & roeien met de riemen die wij hebben.
Hoe gaan de nouveautés4 in Holland. Hier is met de gewone gravures naar Brochart5 &c. letterlijk bijna niets te doen. Van de goede burin gravures6 verkoopen wij nog al goed, wij hebben onder anderen van de Venus Anadyomene naar Ingres reeds ± 20 epr. d’artiste verkocht.7 Maar het is een lust om te zien hoe de photogr. verkocht worden, vooral gekleurd,8 & daar is eene mooie verdienste op.─ De phot. Musée Goupil & Cie verkoopen we alleen en papillottes,9 door elkander gerekend ± 100 per dag. Mij dunkt je zult het prettig werken vinden in de zaak te  1v:3 s’Hage, als je wat gewend zult zijn.─ Ik twijfel niet of je te huisb bij Roos zal je ook wel bevallen. Je moet maar veel wandelen als je tijd kunt vinden.─ Zeg hen bij Roos allen hartelijk voor mij goeden dag.
Je moet mij eens schrijven van welke schilders je het meeste houdt, zoowel van de oude als van de nieuwe, dat moet je bepaald doen, ik ben nieuwsgierig dat te hooren.─
Je moet maar dikwijls naar ’t museum gaan, het is goed dat je ook de oude schilders kent, & als je gelegenheid hebt lees dan over kunst en lees vooral ook de tijdschriften over kunst, Gazette des Beaux Arts10 &c.
Als er gelegenheid is stuur ik je een boek van Burger over de museums van den Haag & Amsterdam,11 als je het uit hebt zal er wel eens gelegenheid zijn het mij terug te sturen.─
Vraag Iterson eens om mij te schrijven als hij een oogenblikje tijd heeft, & vooral mij een lijstje te sturen van de schilders die  1r:4 op de Parijsche tentoonstelling bekroond zijn.─12 Is Somerwil13 nog in de zaak of is die vertrokken nu jij komt.─
Het gaat mij hier all right, ik heb een prettig te huis & al is de zaak niet zoo opwekkend als die in den Haag, ’t is misschien goed dat ik hier ben & vooral later als den handel in schilderijen wat importanter wordt zal ik misschien van nut kunnen zijn.─ En dan, ik kan je niet zeggen hoe interressant het is om Londen te zien & den handel & de levensmanier hier die zoo heel anders zijn dan bij ons.─
Je zult prettige dagen gehad hebben te huis,14 wat zou ik allen ook graag eens weerzien.
Zeg allen die naar mij vragen goeden dag, vooral bij Tersteeg, Haanebeek, Tante Fie,15 van Stockum, Roos & vertel Betsy Tersteeg wat van mij als ze éens beneden komt.16 En nu kerel, het ga je goed, schrijf mij spoedig.

Vincent

Heb je mijne kamer bij Roos of die waar jij geslapen hebt verl. zomer.

top