Back to site

014 To Willem and Caroline van Stockum-Haanebeek. London, between about Thursday, 16 October and Friday, 31 October 1873.

metadata
No. 014 (Brieven 1990 014, Complete Letters 11a)
From: Vincent van Gogh
To: Willem van Stockum and Caroline van Stockum-Haanebeek
Date: London, between about Thursday, 16 October and Friday, 31 October 1873

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. nos. b31 V/1962 (sheet 1) and b31 V/1962 (sheet 2)

Date
Letter headed: ‘Londen Oct_ 1873’. Van Gogh appears already to have heard that his sister Anna passed her exam in needlework, which had taken place on 13 October (FR b2669, 13 October 1873). It is reasonable to assume that he could not have heard about it any earlier than on or about 16 October, which is why we have dated the letter between then and the end of the month.

Ongoing topics
Vincent’s move (13)
Theo’s transfer to The Hague (13)

original text
 1r:1
Londen Oct. 1873

Beste Carolien en Willem,
Hartelijk dank voor je brief van heden morgen, dat was eene heerlijke verrassing, ik ben blij het jelui zoo goed gaat.
Onze Anna is door haar Engelsch examen gekomen & door dat voor de handwerken, gij kunt denken hoe zij & wij allen het heerlijk vinden.─1 Pa & Moe hebben haar voorgesteld om nog tot aanst. April op school te blijven & dan het Fransch te probeeren; maar als zij het liever niet doet hoeft zij niet.─ Ik zou zoo graag willen dat er hier iets voor haar te vinden was; gij weet wij daar wel eens over gesproken hebben.─
Gij weet reeds dat Theo naar den Haag komt, ik vind dat eene goede verandering voor hem, hoewel het hem moeite  1v:2 zal kosten, het mooie gezellige Brussel te verlaten.─
Van je Pa2 heb ik eenigen tijd geleden ook een brief gehad & dien reeds beantwoord, gij zult dus waarschijnlijk reeds gehoord hebben dat het mij hier steeds goed blijft gaan & ook een & ander van mijne nieuwe woning hebben vernomen.─
Wat gij van den winter zegt is quite right, ik denk er ook zoo over; ik voor mij weet haast niet van welk jaargetijde ik het meest houd; ik geloof van allen even veel.─
Het is opmerkelijk dat de oude schilders bijna nooit herfst geschilderd hebben & dat de moderne er zulk eene bizondere voorliefde voor hebben.─
Hierbij een paar kleine photogr. die hoop ik naar je zin zullen zijn. Hier heeft men bijna geen albums zooals die in Holland, maar zoo  1v:3 genaamde “scrapbooks” waarin men de photographiën zet zooals ik ze in dezen brief doe, (daardoor komt het dat wij de photogr. hier onopgeplakt hebben)3 hetgeen voorheeft dat men allerlei formaten op het zelfde blad kan schikken zoo als men wil.─ Ik zou je aanraden je een soort schrijfboek met wit papier aan te schaffen & daar dezen in te zetten, om mede te beginnen.─
“Un Baptême” is naar Anker,4 een Zwitser, die allerlei sujetten geschilderd heeft, allen even fijn gevoeld & intiem.─
“Puritans going to church” is naar Boughton,5 een der beste schilders hier; een Amerikaan, hij houd zeer veel & terecht van Longfellow, ik ken 3 schilderijen van hem, genomen uit “the Courtship of Miles Standish”.─6 Door het zien van die Schijen ben ik er toe gekomen Miles Standish & Evangeline7 nog eens te lezen, hoe het komt weet ik niet, maar ik heb nooit geweten, dat het zoo mooi was als ik het nu vind.─
“Le bon frère” is naar van Muyden, een Zwitsersch schilder,8 “encore plus de modestie que de talent.”─9  1r:4 de Hr Post te s’Hage heeft dit schij.10 Als ge eens bij ons in den winkel komt vraag dan eens om zijn (v. Muyden’s) “Réfectoire”11 te zien.─ Van deze photographie12 bestaan niet meer dan 4 of 5 exemplaren daar het negatief gebroken is.─ Laat het eens bij gelegenheid aan Mr. Tersteeg zien.─13 “La lune de miel” is naar Eugène Feyen,14 een der weinige schilders die het intieme moderne leven schilderen zooals het werkelijk is, & er geen modeplaatjes van maken. Die phot. “Der Wirthin Töchterlein” ken ik en vind ik zeer mooi.─15 Het is goed dat gij Bouguereau mooi vindt.─ Het is niet iedereen gegeven het goede & schoone zoo op te merken & te voelen als gij doet.─ En nu ga ik eindigen, ik sluit hier nog een schilderij van den herfst in door Michelet.16
Ik hoop gij dezen zult kunnen lezen, ik heb maar voortgeschreven zonder er aan te denken dat men moet zorgen dat een brief leesbaar is.─ à Dieu, het beste Ulieden toegewenscht; veel groeten in de Poten17 & als gij verdere vrienden ziet.

Vincent.

 2r:5
Je vois d’ici une dame,18 je la vois marcher pensive dans un jardin peu étendu, & défleuri de bonne heure, mais abrité, comme on en voit derrière nos falaises en France, ou les dunes de la Hollande. Les arbustes exotiques sont déjà rentrés dans la serre. Les feuilles tombées dévoilent quelques statues.─ Luxe d’art qui contraste un peu avec la très-simple toilette de la dame, modeste, grave, où la soie noire (ou grise) s’égaye à peine d’un simple ruban lilas.─
Parée de rien, on peut le dire, elle n’en est pas moins élégante.─ Elégante pour son mari & simple au profit des pauvres.─ Elle atteint le bout de l’allée, se retourne.─ Nous pouvons la voir. Mais ne l’ai je pas vue déja aux musées d’Amsterdam ou de la Haye? Elle me rappelle une dame de Philippe de Champagne (NB. au Louvre) qui m’était  2v:6 entrée dans le coeur, si candide, si honnête, suffissament intelligente, simple pourtant, sans finesse pour se démêler des ruses du monde. Cette femme m’est restée trente années, me revenant obstinément, m’inquiétant, me faisant dire “Mais comment se nommait-elle? Que lui est-il arrivé? a-t-elle eu un peu de bonheur? Et comment s’est-elle tirée de la vie?” Celle-ci me rappelle encore un autre portrait, un van Dyck, une pauvre dame, fort blanche, maladive. Le pâle satin de sa peau d’incomparable finesse, orne un corps souffrant, qui mollit.─ Dans ses beaux yeux flotte une grande mélancolie, celle de l’âge ─ des chagrins de coeur ─ du climat aussi peut-être. C’est le regard vague, lointain, d’une personne qui a eu habituellement sous les yeux le vaste Océan du Nord, la grande mer grise, déserte, sauf le vol du goëland.─

Jules Michelet
Les aspirations de l’automne.19

translation
 1r:1
London, Oct. 1873

Dear Caroline and Willem,
Many thanks for your letter of this morning. It was a wonderful surprise, I’m happy you’re doing so well.
Our Anna has passed her examinations in English and in needlework, you can imagine how delighted she and all of us are.1 Pa and Ma have suggested that she stay at school until next April, and in that case attempt French, but if she’d rather not she needn’t do it. I’d like it so much if something could be found for her here; we’ve talked about this before, as you know.
You already know that Theo is coming to The Hague, I think it a good change for him, even though it will be difficult for him  1v:2 to leave beautiful, convivial Brussels.
I also received a letter from your Pa2 some time ago and have already answered it, so you’ll probably have heard that things are continuing to go well for me here, and also know a thing or two about my new lodgings.
What you say about winter is quite right, I think so too. I myself almost don’t know which season I like best; I believe all of them, equally well.
It’s striking that the old painters almost never painted the autumn and that the moderns have such a particular preference for it.
Herewith a couple of small photos which I hope will be to your liking. Here there are practically no albums like those we have in Holland, but rather so-  1v:3 called ‘scrapbooks’ in which one puts photographs, as I’ve done in this letter (which explains why we don’t put the photos in mounts here),3 the advantage of which is that one can arrange all shapes and sizes on the same sheet however one wants. I would advise you to buy a kind of writing-book with blank pages and to put these in it, for a start.
‘A baptism’ is after Anker,4 a Swiss, who has painted all manner of subjects, all equally sensitive and intimate.
‘Puritans going to church’ is after Boughton,5 one of the best painters here; an American, he’s very fond of Longfellow, and rightly so. I know 3 paintings by him based on ‘The courtship of Miles Standish’.6 Seeing the paintings prompted me to read Miles Standish and Evangeline7 again, I don’t know why, but I never knew they were as beautiful as I find them now.
‘The good friar’ is after Van Muyden, a Swiss painter,8 having ‘as yet more modesty than talent’.9  1r:4 Mr Post in The Hague has this painting.10 If you visit our gallery ask to see his (Van Muyden’s) ‘Refectory’.11 There are no more than 4 or 5 copies of this photograph,12 because the negative is broken. Show it to Mr Tersteeg when you have the opportunity.13 ‘The honeymoon’ is after Eugène Feyen,14 one of the few painters who paint intimate modern life as it really is and don’t turn it into fashion plates. I know the photo of ‘The landlady’s daughter’15 and I find it very beautiful. It’s good that you find Bouguereau beautiful. Not everyone is as capable as you are of noticing and feeling good and fine things. And now I’ll stop; I’m enclosing another picture of autumn, by Michelet.16
I hope you’ll be able to read this; I just kept on writing without thinking that one should take care to make a letter legible. Adieu, I wish you both the best; many regards to those in the Poten17 and to any other friends you might see.

Vincent.

 2r:5
From here I see a lady,18 I see her walking, pensive, in a garden that is not very big and has lost its flowers quite early, but is sheltered, like the ones one sees behind our cliffs in France or the dunes of Holland. The exotic shrubs have already gone back into the greenhouse. The fallen leaves reveal some statues. A sumptuousness of art, which contrasts slightly with the very simple attire of the lady — modest, grave — the black (or grey) silk of which is barely brightened by a plain lilac ribbon.
Unadorned, this we can say, she is no less elegant. Elegant for her husband and simple for the benefit of the poor. She reaches the end of the avenue, turns. We can see her. But have I not seen her before in the museums of Amsterdam or The Hague? She reminds me of a lady by Philippe de Champaigne (NB in the Louvre), who had found  2v:6 her way into my heart, so ingenuous, so honest, sufficiently intelligent, yet simple, without the subtlety to extricate herself from the snares of the world. This woman has remained with me for thirty years, obstinately returning to me, worrying me, making me say, ‘But what was she called? What became of her? Did she have a little happiness? And how did she manage to get through life?’ She reminds me of another portrait, a Van Dyck, a poor woman, very pale, unhealthy. The pale satin of her incomparably delicate skin clothes a sickly body, which is beginning to slacken. A great melancholy fills her lovely eyes, the melancholy of old age? Of heartbreaks, of the climate too, perhaps. It is the vague, distant look of someone who has lived within sight of the vast North Sea, the great grey sea, deserted but for the flight of the seagull.

Jules Michelet
Les aspirations de l’automne.19
notes
1. Anna had passed her exam in English around 3 October (FR b2666), and her exam in needlework shortly before 13 October (FR b2669).
2. Carl Adolph Haanebeek.
3. After writing this letter, Van Gogh made sixteen incisions, in which he mounted the four photographs he sent with the letter. Such photographs, which measured 6 x 9 cm, were usually glued to pieces of cardboard and sold as ‘Cartes de visite’.
4. Albert Anker, A baptism, 1864 (Lagnau, formerly Amtsersparniskasse). Also published in the ‘Galerie photographique’ of Goupil, no. 303 (Paris, BNF, Cabinet des Estampes). Ill. 1655 . Van Gogh sent the version from the ‘Carte de visite’ series.
5. George Henry Boughton, Early Puritans. For this ‘Carte de visite’, see letter 11, n. 5.
6.The courtship of Miles Standish’, a narrative poem by Henry Wadsworth Longfellow, first appeared in 1858 in The courtship of Miles Standish and other poems. See Longfellow 1886-1891, vol. 2, pp. 283-348. The poem relates a love story that took place at the time of the first Pilgrim Fathers in Plymouth, North America.
Van Gogh probably knew ‘3 paintings’ by Boughton from reproductions. One of them will have been The march of Miles Standish, which was exhibited in the Royal Academy (no. 493) in 1869. The print made after it by George C. Finden appeared in The Art Journal, N.S. vol. 11 (1 May 1872), between pp. 140-141. Ill. 1656 . It is not clear which other two paintings Van Gogh had in mind. Boughton made a number of depictions of ‘The Puritans in America’ and related subjects, and it is possible that Van Gogh associated several of them with the story of Miles Standish. See Werness 1985.
7.Evangeline, a tale of Acadie’ (1847). See Longfellow 1886-1891, vol. 2, pp. 7-106. The story takes place in the early period of British colonization in Acadia (Nova Scotia in North America), when the Acadians were driven from their land during the Anglo-French War in Canada (known in Europe as the Seven Years’ War and in America as the French and Indian War).
8. Le bon frère (The good friar) is a reference to Jacques Alfred van Muyden’s Le bon moine (The good monk), a photograph of which was included in the ‘Carte-album’ series (Bordeaux, Musée Goupil). Ill. 1657 . Van Gogh sent the version from the ‘Carte de visite’ series.
9. Possibly a quotation from a contemporary art critic’s comments on Van Muyden’s work.
10. The banker Franciscus Hermanus Marinus Post. The canvas was offered for sale under the title Le frère quêteur (The friar collector) (1866) at the sale of the Post Collection in 1891 and sold for 910 guilders to F. Muller & Co. See Catalogue de la collection de tableaux modernes de monsieur ‘P***’, amateur, à la Haye ... Amsterdam 1891, p. 65, cat. no. 63.
11. Van Muyden, Refectory of the Capuchins at Albano, near Rome (1855), a reproduction of which appeared in L’Illustration 33 (5 February 1859), p. 85 (at that time in the possession of ‘General Dufour’). Ill. 1658 . Refectory does not occur in the ledgers (RKD, Goupil Ledgers)
12. Van Gogh is likely referring to the photograph of The good monk.
13. At this time Van Gogh was also writing to H.G. Tersteeg. Mrs van Gogh remarked to Theo: ‘Mr Tersteeg also wrote very kindly about Vincent. He could tell from his letters that he was feasting his eyes and ears to the full’ (FR b2668, on or about 4 October 1873).
14. ‘Carte de visite’ by (Jacques) Eugène Feyen, La lune de miel (The honeymoon), 1869 (Bordeaux, Musée Goupil). Ill. 1659 .
15. No reproduction of an art work with this title has been found. (The title is undoubtedly connected with Ludwig Uhland’s poem ‘Der Wirthin Töchterlein’, which Van Gogh knew; see Pabst 1988, pp. 34, 41-45.)
16. See the appendix at the end of the letter.
17. Lange Poten 10 in The Hague, Caroline’s parental home.
18. A parenthetical expression has been omitted here: ‘(celle que ce livre a prise jeune et conduite au déclin de l’âge)’ (‘the one this book took up when she was young and has followed into the twilight of her life’).
19. The quotation was taken from the chapter ‘Les aspirations de l’automne’ (The longing for autumn) of L’amour (1858) by Jules Michelet, part 5, chapter 5 (see Michelet, L’amour, pp. 388-389). Van Gogh added ‘(NB au Louvre)’ (l. 235). The painting referred to, known as Portrait of a woman (Paris, Musée du Louvre), was previously attributed to Philippe de Champaigne but is now viewed as anonymous French, seventeenth century. Ill. 1661 . This prose excerpt had a special meaning for Van Gogh and will be mentioned again later; see letters 35, 89, 90, 102, 132 and 133. Cf. also Pabst 1988, pp. 65, 90.
Many of Van Gogh’s ideas about love and women prove to have been inspired by the literature he read: above all by the books L’amour (1858) and La femme (1860). He went so far as to describe these didactic treatises on the ideal relationship between man and woman – they should become two-in-one and together bring about something real – as his gospel.
Michelet argues that a woman can only really be happy within marriage and under the guidance of the right man. He sets out the tasks and duties of each party and explains how the security and support provided by the husband, combined with the devotion and purity of the wife, can lead to a ‘divine unity’. Michelet advocated a vigorous and active love. Men who were not prepared to protect and rescue a woman should be ashamed of themselves.
Van Gogh had a copy of L’Amour. Paris (Hachette) 1861 with his name ‘Vincent’ inscribed at the front. See V.W. van Gogh, Les sources d’inspiration de Vincent van Gogh. Exhib. cat. Paris (Institut Néerlandais). Paris 1972, p. 22 (cat. no. 56).