Back to site

RM10 Passages copied from the Bible. Dordrecht, probably February-March 1877.

metadata
No. RM10 (Brieven 1990 -, Complete Letters )
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Dordrecht?, probably February-March 1877

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b1465 V/1962

Date
It is impossible to date this precisely, but considering Van Gogh opens here with Psalm 27:14, and he does the same at the beginning of two letters written from Dordrecht – dating from 28 February and 8 March 1877 (letters 104 and 106) – we think it likely that this loose leaf originated in February-March 1877.

original text
 1r:1
Wees sterk en Hij zal Uw hart versterken.1 Zie, de Satan heeft onze ziel zeer begeerd om ons te ziften als de tarwe.–2 En nog is het einde niet.3

1 Cor XI:23. Want ik heb van den Heer ontvangen hetgeen ik ook U overgegeven heb, dat de Heer Jezus, in den nacht in welken Hij verraden werd, het brood nam, en als Hij gedankt had brak Hij het en zeide: Neemt, eet, dat is mijn ligchaam dat voor U verbroken wordt, doet dit tot Mijne gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des Avondmaals, en zeide Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed, dat voor U vergoten wordt tot vergeving van zonden,4 doet dat, zoo dikwijls als Gij dit brood zult eten en dezen drinkbeker drinken tot Mijne gedachtenis, en verkondigt den dood des Heeren totdat Hij komt.–5

Lukas XXII. En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den Olijfberg, en Hem volgden ook Zijne discipelen. En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.– En hij scheidde zich van hen af, omtrent eenen steenworp; en knielde neder, en bad, zeggende: Vader! of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen! doch niet Mijn wil maar Uw wil geschiede. En van Hem werd gezien een Engel die Hem versterkte. En in zwaren strijd zijnde, bad Hij des te ernstiger. En Zijn zweet werd als groote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij tot Zijne discipelen, en vond hen slapende van droefheid.–6

En Pilatus vraagde Hem met vele woorden,7 doch Hij antwoordde hem niets. En Pilatus zeide, Weet Gij dan niet dat ik magt heb om U te kruisigen en magt heb om U los te laten, en Jezus antwoordde, Gij zoudt geene magt tegenover Mij hebben indien ze U niet van Boven gegeven ware.–8

Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, den mensch.9

translation
 1r:1
Be of good courage, and He shall strengthen thine heart.1 Behold, Satan hath desired to have our soul, that he may sift us as wheat.2 And the end shall not be yet.3

1 Cor XI:23. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night in which He was betrayed took bread: and when He had given thanks, He brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of Me. After the same manner also He took the cup, when He had supped, saying, This cup is the new testament in My blood, which is shed for you for the remission of sins,4 this do ye, as often as ye eat this bread, and drink this cup, in remembrance of Me, and do shew the Lord’s death till he come.5

Luke XXII. And He came out, and went, as He was wont, to the mount of Olives; and His disciples also followed Him. And when He was at the place, He said unto them, Pray that ye enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone’s cast, and kneeled down, and prayed, saying, Father! if Thou be willing, remove this cup from Me! nevertheless not My will, but Thy will, be done. And there appeared an angel unto Him, strengthening Him. And being in an agony He prayed more earnestly: and His sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. And when He rose up from prayer, and was come to His disciples, He found them sleeping for sorrow.6

Then Pilate questioned Him in many words,7 but He answered him nothing. And Pilate saith, Knowest Thou not that I have power to crucify Thee, and have power to release Thee? And Jesus answered, Thou couldest have no power at all against Me, except it were given thee from Above.8

Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man.9
notes
1. Ps. 27:14.
2. Luke 22:31.
3. Mark 13:7.
4. Matt. 26:28.
5. 1 Cor. 11:23-26.
6. Luke 22:39-45.
7. Luke 23:9.
8. John 19:9-11.
9. John 19:5.