1r:1
1'21 Sept.

2Amice Rappard,
2*Met veel dank voor de lezing
3zend ik U heden terug ’t boek van Blanc
4en dat van Fromentin.1 Zooals gezegd heb
5ik ingevolge van ’t lezen van Artistes de mon
6temps/ de Grammaire des Arts du dessin laten
7komen van denzelfden schrijver2 & ge kunt/
8als ge wilt, het lezen.
9Verleden week ben ik toevalligerwijs met
10eenige anderen hier uit het Dorp een dag
11te Utrecht geweest.3 Ik ben toen nog
12bij U aan geweest en kon niet terug
13komen daar ik zelfden dag weer weg moest_
14Ik vond ten Uwent niemand te huis
15en ’t speet me wel ik gansch niets zoodoende
16ook van Uw werk kon te zien krijgen –
17ik had graag Uw groote schij van de vischmarkt4
18gezien_– En men kon niet eens mij zeggen
19waar gij waart/ waarom ik veronderstel
20gij nog in Drenthe zijt_5
21En tevens had ik u graag over uw bezoek
22bij ons gesproken/ of ge al dan niet
23daar lust in hebt.6 ik schreef U reeds
24doch op twee brieven7 geen antwoord_
25Gegroet,

25*b. à t_
26Vincent

 1v:2
27met veel pleizier heb ik gewerkt
28aan de 6 doeken over welke ik U
29geschreven heb en die als geschilderde schetsen
30nu alle 6 er op staan en reeds bij
31mijn liefhebber zijn/ waarna/ als hij
32ze gecopieerd heeft/ ze mijn eigendom
33blijven en ik ze nog verder zal
34afmaken_ de sujetten zijn:

35Aardappelpooten8
36Ossenploeg9
37Korenoogst10
38Zaaier11
39Herder/ stormeffekt12
40Houtsprokkelaars/ sneeuweffekt.13

41ik ben eenigzins gebonden geweest door
42dat ik me aan bepaalde afmetingen
43te houden had en verder omdat mijn
44liefhebber liefst composities met b.v. 5 of 6
45figuren had waar ik er liever 2 of 3 had
46gemaakt. Doch enfin het is toch
47met regt veel pleizier ik er aan werkte
48en nog er verder op door zal gaan.14


1 21 < The figure ‘1’ is not very clearly written, but any other reading seems unlikely.
top