1r:1
1Amice Rappard,
2In lang heb ik U
3niet geschreven_ eerst heb ik gewacht op antwoord
4op mijn laatsten brief doch heb verondersteld dit
5uitbleef wegens gij waarschijnlijk naar Drenthe
6zijt gegaan.1 Toen heb ik het erg druk
7gekregen zoodat ik de laatste weken niet tot
8schrijven kwam. Tracht nu echter eens
9een oogenblikje te vinden om me iets
10te laten weten van wat ge alzoo hebt uitgevoerd
11en vooral me iets te zeggen hoe het gaat
12met uw groote Schij van den Vischafslag_2
13Ik ga nu voort over mezelf. Dezen
14zomer zag ik een huis te Eindhoven dat hoort
15van een gewezen goudsmid3 die nu rijk is
16en reeds herhaaldelijk eene verzameling antiquiteiten
17heeft bijeengebragt & verkocht. Deze man
18schildert zelf zoo’n beetje en heeft in zijn
19huis (dat ook weer met mooie en leelijke
20antiquiteiten is gevuld) eene kamer die hij
21zelf beschilderen wil. Hij had daarvoor een
22plan. Toen ik er kwam waren er 6
23vakken/ ieder van 1 1/2 meter lang bij 60c.m. hoog/
24'die hij nog met iets vullen moest en waarop
25hij van plan was o.a. een laatste avondmaal te
26maken naar een plan van een teekening die
27zoowat in modern gothieken stijl was.
 1v:2
28Toen zeide ik hem dat – daar ’t een eetzaal
29is – het vrij wat meer den appetijt dergenen
30die daar aan tafel moeten zitten zou opwekken,
31mijns inziens, als er op de muren in plaats
32van mystieke laatste avondmalen/ scènes
33uit het boerenleven uit den omtrek waren
34geschilderd. Dit sprak de brave man mij niet
35tegen. En na een bezoek op ’t atelier maakte
36ik hem voorloopige krabbels van 6 motieven
37uit het boerenleven/ Zaaier/4 Ploeger/5
38Korenoogst/6 Aardappelpooten/7 Herder/8
39Winter met ossekar.9 En die ben ik nu
40aan ’t maken. Doch derwijze dat
41ik die 6 doeken maak voor mijzelf/ doch
42dat ik ze maak/ wat formaat betreft b.v./ met het oog op zijn vertrek
43toch/ en hij betaalt mij mijn onkosten
44aan model en verf terwijl de doeken echter
45mijn eigendom blijven & ik ze terug krijg als hij
46ze gecopieerd heeft_ Dit stelt me in staat dingen
47te maken die als ik voor alle kosten stond me wat
48te duur zouden worden. En het is een werk
49waar ik veel pleizier in heb en druk aan
50doende ben. Ik moet echter me nog al moeite
51geven om hem bij zijn copieeren dingen te wijzen_
 1v:3
52Ik heb reeds geschilderde schetsen op de definitieve
53grootte van 1 1/2 meter bij 60cm zoowat van
54Ploeger10 en Zaaier11 en herder_12
55Kleinere van Korenoogst13 en Ossekar s’winters_14
56Dus kunt ge denken ik niet precies stil
57zit dezer dagen.
58Schreef ik U reeds ik ook eene spinster
59en een anderen wever nog maakte.15
60Ik heb gekregen een prachtig boek/
61J.F. Millet door Sensier16
62en ik heb zelf gekocht een boek van Blanc/
63Grammaire des arts du dessin/ ingevolge
64van een passage er uit aangehaald in Artistes
65de mon temps.17 Dit boek handelt over
66de zelfde kwesties zoowat als ’t boekje van
67Vosmaer18 doch ik voor mij lees Blanc veel
68liever. Als ge wilt kunt gij
69het boek van Blanc lezen en de Millet ook.
70Gegroet – ook van mijne ouders –
71en geloof me

72b. à t_
73Vincent


24 waarop < waaop
top